Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΑΛΟΓΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο εντός της ψυχής προς αυτήν διάλογος… επωνομάσθη διάνοια.
Ο διάλογος μεταξύ ετεροφρόνων είναι αδύνατος και μεταξύ ομοδόξων περιττός.
Ο Ε. Παπανούτσος, προσπαθώντας να εντοπίσει την ουσία του διαλόγου, υποστηρίζει: «Διάλογος είναι να παραδεχτείς ότι η αλήθεια είναι πολλαπλή. Ότι είναι ανέφικτη η πλήρης αλήθεια. Και πρέπει να φωτιστεί από πολλές πλευρές για να τη συλλάβει κανείς. Επομένως, έχει ανάγκη από τον έλεγχο του άλλου, από τη δοκιμασία του άλλου, και τον χρειάζεται τον άλλο η αλήθεια».
α) Λαμβάνοντας υπόψη σας τα παραπάνω αποσπάσματα, να διευκρινίσετε την έννοια του διαλόγου και να αναφέρετε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε να είναι εποικοδομητικός.
β) Ποια είναι η αποτελεσματικότητα του διαλόγου για το άτομο και την κοινωνία ευρύτερα;